huisindegard.nl Nimes
huisindegard.nl Nimes 2
huisindegard NImes

Nîmes:

Ajax Loader Gif

Cesar
Nîmes werd gesticht door de Kelten die er de god van de bron aanbaden, welke eredienst later door de Romeinen werd overgenomen. Het dankt er zijn naam aan, die afgeleid is van Nemausus.
Toen de Romeinen het land veroverden, voltrok zich een ontwikkeling die ook in andere grote steden waargenomen werd: Caesar vestigde hier veteranen die voor een groot deel uit Egypte kwamen. De herkomst van deze nieuwe bewoners verklaart de krokodil die in die tijd op de munten werd afgebeeld. Augustus benoemde de nederzetting in 27 v.Chr. tot een Romeinse kolonie. De kolonie werd Colonia Augusta Nemausus genoemd. Augustus gaf opdracht een muur rond de stad te bouwen. Tevens werd de stad uitgebreid met monumentale openbare gebouwen. De vele overblijfselen uit de romeinse tijd zijn al een bezoek aan de stad waard zoals: Maison carrée, arena, tour Magne, porte Auguste...
Vanaf de 4e eeuw beschikte de Volsci-stam over een omvangrijke nederzetting waarvan Nimes (Nemausus) de belangrijkste was. In de 2e eeuw beleefde de stad een bloeitijd. De stad vervulde een belangrijke bestuursfunctie. In de 3e eeuw kreeg de stad een bisschop. Door de invallen van de Germanen en het slecht functionerende publiekrechtelijke stadsbestuur trok een groot deel van de bevolking vanaf de 5e eeuw naar het platteland. De stad raakte steeds meer ontvolkt. Toen de Franse Kroon in 1229 de Languedoc annexeerde, werd Nîmes Frans.
tempel in Nimes
De bestuursfuncties werden opgeheven en de bestuurszetels werden naar Beaucaire, Carcassonne en Toulouse verplaatst. ets

Nu, twee duizend jaar na de romeinse bezetting, vormen de werken van innoverende architecten en beeldende kunstenaars (Foster, Nouvel, Starck, Wilmotte...) een zelfverzekerd antwoord op de Romeinse architectuur. Tussen deze twee uitersten getuigt een veelheid aan architectonische en culturele schatten van de rijke identiteit van Nîmes.
De hugenoten maakten de stad in de 16e eeuw tot een van hun bolwerken. Net als in Genève riep Nîmes zich uit tot stad van de Reformatie, wat in de eeuwen daarna telkens weer tot bloedige twisten tussen protestanten en katholieken leidde. Vanaf de 15e eeuw kwam de lakenfabricage in de stad tot ontwikkeling.
Tegenwoordig is Nîmes een van de snelst groeiende steden in Frankrijk. Het stadsontwerp heeft niet de vorm van een schaakbord doordat de plattegrond zich naar de originele landwegen ging vormen.
Straatje in Nimes
Deze wegen kruisten elkaar in Nimes en liepen naar het forum. De belangrijkste verkeersweg was de Via Domitia die vanuit Arles naar Narbonne liep. De Romeinse stadsmuur was van zestig torens voorzien en volgde de glooiingen van het landschap. In de 12e eeuw werd de muur opnieuw versterkt. In 18de eeuw werd de muur afgebroken; in plaats daarvan werden boulevards aangelegd.

Nîmes dat doordrenkt is van protestantse gereserveerdheid, straalt ook een wilde zuidelijke uitbundigheid uit die vooral tot uiting komt tijdens de feria's. Deze complexiteit die de stad een eeuwige schoonheid geeft, kunt u het beste doorgronden lopend door de talrijke voetgangersstraatjes. Lopen is immers een ideale manier om de Geschiedenis in zich op te nemen.
De bezienswaardigheden staan netjes in een cirkel en kunnen met de wijzers van de klok mee bekeken worden. Langs de boulevards staan de monumenten uit de Oudheid en van hieruit lopen kleine steegjes naar de binnenstad. Door de uitstekend bewaard gebleven monumenten uit de Oudheid trekt Nîmes steeds meer toerisme.
Helaas zijn er nauwelijks bezienswaardigheden uit de Middeleeuwen of de periode daarna bewaard gebleven. Stierengevechten vinden drie keer per jaar plaats, in februari, met Pinksteren en tijdens de wijnoogst in september.

Ajax Loader Gif

arena 1
Het complex werd waarschijnlijk aan het eind van de eerste eeuw gebouwd, in dezelfde tijd als de arena van Arles en het Colosseum in Rome.
De arena van Nîmes, ontworpen voor gladiatorengevechten, werd later door de West-Goten breidden verankert in een vesting. Karel VI bouwde hier een burcht die met de Porte d'Auguste verbonden werd. In de eeuwen daarna gingen steeds meer mensen in huizen wonen, die op de zitplaatsen van de arena werden gebouwd.
In de Middeleeuwen werd het verbouwd tot een versterkt dorp, en telde tot 1812 twee kerken, een klein kasteeltje en meer dan 200 huizen. In 1840 werd de arena op de lijst belangrijkste historische monumenten gezet.

Deze harmonieuze ellips van 113 bij 101 meter telt 24.000 plaatsen verdeeld over 34 tribunes rond een vloer van 70 bij 38 m. Achter de regelmatige vorm van de 21 meter hoge gevel op twee niveaus van elk 60 arcaden, bevindt zich een uiterst ingenieus circulatiesysteem, vooral in het kelderverdieping. Voor de zestig ronde booggewelven bevindt zich op de begane grond een rij stevige Toscaanse pilasters. In de verdieping daarboven ligt de nadruk op de Toscaanse zuilen op hoge piëdestals of voetstukken.
arena 2
Het amfitheater Het amfitheater van Nîmes, waarschijnlijk gebouwd tussen 50 en 100 na Chr. en geïnspireerd op het Colosseum in Rome, is de best bewaard gebleven arena van de Oudheid. Van de attiek, staand vlak op de kroonlijst,  daarboven resteren alleen nog brokstukken. Op enkele plaatsen hebben de kraagstenen - corbeaus of draagstenen, een vooruitstekende steen om iets te dragen -  gaten. Hierin werden de palen van zonneschermen geplaatst. Het volledige gebouw wordt ondersteund door een uitgekiend systeem van gangen en ringtongewelven. Van hieruit zorgden in totaal 162 trappen met 124 in- en uitgangen ervoor dat de stroom van bezoekers in goede banen werd geleid. De arena bood plaats aan 25.000 bezoekers. Zij namen plaats op een van de drie niveaus van de zitrijen, afhankelijk van hun sociale status. Het eerste niveau omvatte vier rijen voor de eregasten. De twee volgende rangen telden elk tien rijen.
De ovale arena met een lengte van 69 m werd met een hoge muur afgezet. Ook nu nog lopen onder het zand twee gangen in een kruisvorm, die waarschijnlijk voor de aanvoer en het opstellen van de rekwisieten dienden. Het amfitheater was niet uitsluitend een utiliteitsgebouw. Door de grote omvang die buiten de stedelijke norm viel, was het amfitheater het symbool van de macht van het Romeinse imperium. Hetzelfde geldt voor de enorme logistieke inspanningen die voor de bouw nodig waren.

Nu worden er naast stierengevechten, vanaf 1863, ook uiteenlopende concerten en voorstellingen gegeven.
Maison Care 1
Maison Carrée Het Maison Carrée, rond 19 v.Chr. te Nîmes is een van de best bewaarde Romeinse tempels. De tempel is opgericht tijdens de heerschappij van Augustus en was gewijd aan zijn twee zonen, Gaius en Lucius, die beide jong stierven. De inscriptie met hun namen werd in de middeleeuwen verwijderd. In 1758 heeft de geleerde Jean-François Séguier de gaten van de oude inscriptie ontcijferd. Het opschrift luidt: “Aan Gaius Caesar, zoon van Augustus, consul; aan Lucius Caesar, zoon van Augustus, consul designatus; aan de principes iuventutis.”.

De tempel maakte deel uit van het forum en stond aan een van de drie vleugels van de zuilengalerij op een rechthoekig fundament. Aan het andere eind van het langwerpige plein, tegenover het Maison Carrée, rees vermoedelijk het Romeinse gebouw van de curie op. Vroeger droeg de tempel ook de naam capitol, omdat van de llde tot de 16e eeuw de capitouls of de raadsleden hier gezeteld waren.
In de 4de eeuw fungeerde de tempel als Christelijke kerk. De tempel werd achtereenvolgens een vergaderzaal voor de stadsraadsleden, een kanunnikshuis, een stal tijdens de Franse Revolutie en een opslagplaatsvoor de stadsarchieven.
Maison Care 2
Na de revolutie liet de stad het restaureren en als museum inrichten na 1823. De tempel is hierdoor goed bewaard gebleven.
Tegenwoordig worden er exposities georganiseerd van hedendaagse kunst. Op de plek waar ooit bronzen letters zaten op de fries van het front is een inscriptie ontcijferd, waarin de tempel aan de kleinkinderen van Augustus werd opgedragen. Een paar jaar later werd de inscriptie uitgebreid om de vergoddelijking van de twee broers tot uitdrukking te brengen. Daarom geloven wetenschappers dat de tempel in 3-2 v.Chr. voltooid werd.
Podiumtempel Hoewel de feitelijke afmetingen van de tempel gering zijn (15,5 m breed, 26,4 m lang en 17 m hoog), oogt het gebouw in zijn geheel als een monumentaal en krachtig bouwwerk. Hier staat een imponerende Romeinse podiumtempel van hooggekwalificeerd beeldhouwwerk. De tempel staat op een hoog podium dat uit vijftien treden bestaat. Het front bestaat uit zes gegroefde zuilen die een driehoekige gevel dragen. Bijzonder is ook de rankenfries met fijn reliëf op het gebint en de prachtig gedecoreerde consoles van de daklijsten. Deze tempel behoort tot een van de beste bewijzen dat in de keizertijd de ontwerpen en de werklieden vanuit Rome naar de Romeinse provincie werden overgebracht.
Stacks Image 284
De tempel op het podium met zuilenhal toont overeenkomsten met het Augustus-forum in Rome. Qua uitvoering bestaan er veel overeenkomsten tussen Maison Carrée en de Augustijnse gebouwen in Rome. Dit wordt bijvoorbeeld heel duidelijk in de stijl van de Korintische kapitalen. Daarnaast werden waarschijnlijk ook de lokale ateliers ingeschakeld. Lokale steenhouwers werden opgeleid om de Romeinse voorbeelden te kopiëren. Dit is vermoedelijk de verklaring voor de mindere kwaliteit van enkele kapitalen.
De Porte d'Auguste De Porte d'Auguste in het noordoosten van de oude stad behoort tot de karakteristieke Romeinse stadspoorten. In Porta Nigra in Trier is nog zo'n poort bewaard gebleven. De Via Domitia liep onder twee poorten de hof in, van waaruit de bezoeker via twee portalen de stad binnen kon gaan. Voetgangers konden de stad via verschillende toegangen betreden. Buiten worden de stadspoorten versterkt door halfronde torens die iets uit de muur naar voren komen.
Stacks Image 292
De jezuïetenkerk In 1596 gingen de jezuïeten in de stad wonen, maar ze werden door het verzet van de hugenoten in 1621 weer uit de stad verdreven. In 1629 kwamen de beide partijen tot een compromis en dientengevolge werd het onderwijs door protestanten en jezuïeten gegeven. De kerk is een karakteristieke jezuïtische zaalkerk met inspringende galerijen en een platte koepel. De koepel accentueert het gedeelte rond het altaar. In het voormalige jezuïetenseminarie zijn het natuurhistorische en het archeologische museum ondergebracht. De kathedraal Notre-Dame et St-Castor Het huidige gebouwencomplex staat op de Romeinse fundamenten. In de 7e eeuw werd hier aanvankelijk een kathedralengroep gebouwd, bestaande uit drie kerken: Notre-Dame, St- Etienne en het baptisterium St-Jean. Tijdens de 12e eeuw werd waarschijnlijk in verschillende fasen een nieuwe bisschopskerk aangelegd. Deze werd tijdens de godsdienstoorlogen zwaar beschadigd en in de 17e eeuw gerestaureerd. In de jaren '80 van de 19e eeuw veranderde Revoil de volledige bouw in een Romeins-Byzantijnse stijl, zodat van het oorspronkelijke complex vrijwel niets bewaard gebleven is, op de westfaçade na. Van deze façade resten alleen nog de onderbouw en de toren uit de 12e eeuw. Het portaal werd in de 17e eeuw vernieuwd. Op het portaal bevond zich een reliëffries, die helaas zwaar beschadigd is. Op de fries staan Simson met leeuwen, Zacharias bij het offer en de tocht van Alexander de Grote afgebeeld. Naar boven toe wordt de façade afgesloten met een figurenfries bestaande uit zeventien zerken, waarvan er zes middeleeuws zijn. Er staan taferelen op uit Genesis. In het voormalige bisschoppelijk paleis wordt een collectie bewaard, die geheel betrekking heeft op de lokale geschiedenis van de stad.
Stacks Image 310
James Pradier Naast het amfitheater staat in het midden van de Esplanade de Gaulle de Personificatie van de stad Nîmes.  Het beeld werd door de beeldhouwer James Pradier (1790-1852) in 1848 gemaakt. Verder naar het zuiden ligt het Musée des Beaux-Arts. Sinds 1986 beschikt het museum over een theater dat door J.M. Wilmotte ontworpen werd. Tot de schitterende collectie van het museum behoren Romeinse mozaïeken en schilderijen uit de 15e tot en met de 19e eeuw. Er zijn schilderijen van Bassano, Rubens en Seghers, en talloze beeldhouwwerken van James Pradier. Pradier was een van de succesvolste beeldhouwers uit de tijd van de burgerkoning Louis-Philippe. Behalve de personificatie van de stad Nîmes maakte de kunstenaar personificaties van Lille en Straatsburg voor het Place de la Concorde in Parijs.  
diana tempel 1
De Diana-tempel in de Jardin de la Fontaine De Romeinen bouwden rondom het Keltische heiligdom, de bron, Nemausus aan de voet van de Mont Cavalier een omvangrijk complex dat aan de verering van de nimfen gewijd was. Tegenwoordig staat er alleen nog maar de Diana-tempel. Voorheen werd vanaf dit complex de hele stad van water voorzien. Hiervan rest tegenwoordig alleen nog de grote zaalbouw, die van de 10e tot de 16e eeuw als kerk diende. In de Oudheid was het gebouw geen Diana-tempel, maar maakte het deel uit van het nimfenhuis, dat circa 50 m ten oosten van de bron stond.
diana tempel 4
Ten noorden  ligt de bron, die de parken en bronnen in de stad nog steeds van water voorziet. Van 1739 tot 1760 werd het terrein in zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht. De ingenieur Jacques-Philippe Maréchal en de architect Esprit Dardalhon ontwierpen een prachtig park, waarin de overblijfselen uit de Oudheid geïntegreerd werden.
huisindegard
Tour Magne
Op de top van de Mont Cavalier staat de Tour Magne. Van oorsprong was deze achthoekige toren ongeveer 36 m hoog. Hij maakte deel uit van een vesting, die van voor de Romeinse tijd dateert. Onder Augustus werd de toren versterkt en verhoogd, en in de nieuwe stadsversterking geïntegreerd. Uit deze periode zijn dertig militaire torens rondom de oude stad bewaard gebleven. Vroeger liep er een trap naar de kelderverdieping. Het begin van de trap is nog zichtbaar. Tevens is de techniek van het gegoten muurwerk goed zichtbaar, maar het werd binnen en buiten in breukstenen verwerkt. Boven zijn ter versterking lagen van gehouwen stenen aangebracht. De toren biedt een weids uitzicht over de stad.
Tour magne 2
Ten oosten van de Tour Magne bevindt zich in het castellum het eindpunt van de grote Romeinse waterleiding uit de Cévennes (Pont du Gard). Vanuit een rond bassin leidden tien loden waterleidingen met een diameter van circa 40 cm het water naar de diverse bronnen in de stad.
Carré d'Art Naast de tempel uit de Oudheid heeft de Engelse architect Norman Foster in het tentoonstellingsgebouw Carré d'Art een geslaagde moderne, nieuwe versie van het Romeinse meesterwerk gerealiseerd. De kubusvormige opzet, de aanwezigheid van een hoge en door slanke steunen gedragen voorhal en de monochrome kleurstelling staan in scherp contrast met de overweldigende eigenschappen van de tempel. De overtuigingskracht van het gebouw komt pas echt tot uitdrukking in het interieur, daar dit alleen uit een reusachtige, doorzichtige trap bestaat. De glazen trap beslaat de totale hoogte van het gebouw en geeft toegang tot de expositieruimten en de kantoren. De collectie toont vooral objecten uit de hedendaagse kunst, onder anderen van Martial Raysse, Arman, jean Tinguely, Gerhard Richter en Christian Boltanski en er worden exposities georganiseerd.
_______________________________________________________________________________________
Oudheid museum
wordt nog samengesteld
_______________________________________________________________________________________

Ajax Loader Gif

U kunt alle golf mogelijkheden in de Gard vinden onder "golfen in de Gard"

Even ten zuiden van het Vliegveld van Nîmes ligt nog de 18 holes club, 72 par, "GOLF CLUB DE CAMPAGNE" Zie de internetsite voor kosten en aanmelding.
Binnen 4 minuten is deze golf club te bereiken met de auto.
Link: nimes_campagne
U kunt alle golf mogelijkheden in de Gard vinden onder "golfen in de Gard"

Open golf baan met 18 holes, 72 par. Zie internet site voor kosten en aanmelding
Ten noord oosten van Nîmes, binnen 20 min bereikbaar
Link: Vacquerolles